Regulamin serwisu

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (”Regulamin”) określa zasady korzystania z Serwisu internetowego dostępnego pod adresem https://miastologia.pl („Serwis”). Osoba korzystająca z Serwisu zwana jest dalej „Użytkownikiem” lub „Klientem”.
 2. Za pomocą Serwisu Administrator świadczy usługi określone w §2 poniżej na rzecz Użytkownika. Usługi świadczone za pomocą Serwisu są usługami świadczonymi drogą elektroniczną. Serwis działa w języku polskim.
 3. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, Użytkownik obowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu. Korzystając z serwisu Użytkownik akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu i zobowiązuje się je przestrzegać, oraz wyraża zgodę na udostępnienie mu usług.
 4. Regulamin zostaje nieodpłatnie udostępniony Użytkownikom przed przystąpieniem do świadczenia usługi poprzez opublikowanie na stronie internetowej Serwisu pod adresem: https://miastologia.pl/regulamin. Regulamin – na żądanie Użytkownika skierowane na adres poczty elektronicznej wskazany w §3 pkt. 3 – zostanie udostępniony przy wykorzystaniu poczty elektronicznej w formacie .pdf.
 5. Zamieszczone w Serwisie informacje, katalogi, materiały oraz ceny nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 6. Niezależnie od postanowienia pkt. 3 powyżej, przed zawarciem Umowy rezerwacyjnej Użytkownik potwierdza akceptację Regulaminu i zobowiązanie do jego przestrzegania.
 7. Niniejszy Regulamin znajduje zastosowanie do Umów rezerwacyjnych zawieranych od dnia 4 siepnia 2015 roku.

§2 Rodzaje i zakres usług świadczonych za pomocą Serwisu.

 1. Za pomocą Serwisu Administrator umożliwia Użytkownikowi:
 2. zapoznanie się z informacjami o realizowanych przez spółki celowe zarządzane przez Administratora inwestycjach deweloperskich, w szczególności poprzez uzyskanie danych dotyczących tych inwestycji,
 3. zapoznanie się z dostępnymi w ramach inwestycji deweloperskich projektowanymi lokalami mieszkalnymi,
 4. zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi projektowanych lokali mieszkalnych w inwestycjach deweloperskich, w tym warunkami na jakich lokale są rezerwowane lub sprzedawane,
 5. zawarcie Umowy rezerwacyjnej z deweloperem dotyczącej projektowanych lokali w ramach inwestycji deweloperskich, oraz pobranie egzemplarza zawartej umowy rezerwacyjnej,
 6. zgłoszenie chęci anulowania rezerwacji, a za tym rozwiązanie umowy rezerwacyjnej,
 7. utworzenie konta Użytkownika z chwilą zawarcia Umowy rezerwacyjnej,
 8. zapoznanie się z informacjami o postępach w realizacji inwestycji deweloperskich,
 9. komunikację z deweloperem poprzez odbiór za pośrednictwem konta Użytkownika zawiadomień i oświadczeń od dewelopera dotyczących inwestycji co do których zawarto umowy rezerwacyjne z Użytkownikiem lub za jego pośrednictwem, oraz składanie oświadczeń dotyczących zarezerwowanych przez Użytkownika lokali (w tym wskazanie osób które zawrą daną Umowę Deweloperską dotyczącą zarezerwowanego lokalu).
 10. Na potrzeby podjęcia decyzji co do zawarcia Umowy rezerwacyjnej Administrator udostępnia w Serwisie takie informacje jak:
  • nazwa inwestycji,
  • położenie lokalu w inwestycji,
  • kondygnacja na której usytuowany jest lokal,
  • powierzchnia lokalu w standardowym wariancie układu lokalu,
  • możliwe warianty układu lokalu,
  • numer roboczy lokalu,
  • dane mieszkania,
  • wysokość opłaty rezerwacyjnej,
  • orientacyjna cena brutto lokali mieszkalnych,
  • terminy realizacji inwestycji.
 11. Administrator zastrzega, że możliwość zawierania Umów rezerwacyjnych za pomocą Serwisu może zostać w każdej chwili wyłączona. Liczba lokali dostępnych dla zawarcia Umów rezerwacyjnych jest ograniczona w każdej z inwestycji.
 12. Administrator zastrzega, że dane dotyczące inwestycji, w tym orientacyjne ceny, publikowane w Serwisie mogą ulegać zmianie w szczególności na skutek zmian projektowych, lub w wykonaniu decyzji co do strategii sprzedażowych.
 13. Administrator zastrzega, że w uzasadnionych przypadkach deweloper może zrezygnować z realizacji Inwestycji, o czym niezwłocznie zawiadomi Użytkownika.

§3 Administrator. Deweloper

 1. Administrator świadczy usługi na pomocą Serwisu.
 2. Administratorem jest spółka pod firmą Miastologia S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Lwowskiej 24, 30–551 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 477406, NIP 6772376990, REGON 122947475.
 3. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej (adres: biuro@miastologia.pl) lub telefonicznie (na numery telefonu wskazane w Serwisie).
 4. Umowy rezerwacyjne zawierane są z deweloperem, będącymi spółkami celowymi powołanymi dla realizacji poszczególnych inwestycji deweloperskich.
 5. Deweloperem:
  • (A) dla inwestycji: „mieszkania przy dąbrowskiego” (oznaczenie jako: DAB) - jest spółka pod firmą Lwowska Miastologia Spółka Akcyjna spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie przy ul. Lwowskiej 24, 30–551 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 471715, NIP 9452174849, REGON 122914375.
  • (B) dla inwestycji: „mieszkania przy chmielnej” (oznaczenie jako CHM) - jest spółka pod firmą Chmielna Miastologia Spółka Akcyjna Spółka Komandytowa z siedzibą w Krakowie przy ul. Lwowskiej 24, 30–551 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 491203 , NIP 6772344530 , REGON 121275186.
 6. Kontakt z każdym z ww. deweloperów jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej (adres: biuro@miastologia.pl) lub telefonicznie (na numery telefonu wskazane w Serwisie).

§4 Użytkownik

 1. Użytkownikiem jest każdy kto korzysta z Serwisu, z zastrzeżeniem pkt. 2 poniżej.
 2. Użytkownikiem może być wyłącznie osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

§5 Warunki korzystania z Serwisu

 1. Użytkownik ma prawo korzystania z usług udostępnionych w Serwisie, jakie opisano w §2 powyżej. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne.
 2. Użytkownik rozpoczyna korzystanie z Serwisu poprzez uruchomienie strony internetowej https://miastologia.pl. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem, w szczególności zabronione jest dostarczania jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.
 3. Użytkownik może w dowolnej chwili zakończyć korzystanie z Serwisu poprzez opuszczenie strony internetowej przez którą działa Serwis.
 4. Korzystanie z Serwisu w zakresie wskazanym w §2 pkt. 1. Regulaminu (zawarcie Umowy Rezerwacyjnej) jest możliwe poprzez wybór opcji „Zarezerwuj” na karcie danego mieszkania, które Użytkownik zamierza zarezerwować.
 5. Z chwilą zawarcia Umowy rezerwacyjnej następuje utworzenie konta Użytkownika. Jedynie za pomocą konta Użytkownika, po zalogowaniu się na konto autoryzowane ustalonym przez Użytkownika hasłem, możliwe jest korzystanie z Serwisu w zakresie wskazanym w §2 pkt. 1. Regulaminu.
 6. Administrator dokłada starań, aby korzystanie z Serwisu było możliwe dla Użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Jednakże Administrator nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każda kombinacja tych czynników umożliwia korzystanie z Serwisu. Administrator nie odpowiada za błędy w oprogramowaniu zainstalowanym na urządzeniu z którego korzysta Użytkownik (w tym za błędy w przeglądarkach internetowych lub systemach operacyjnych). W celu optymalnego korzystania z Serwisu, Administrator wskazuje wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem informatycznym udostępniającym Serwis:
  • (A) najnowsza ogólnodostępna, w chwili używania Serwisu, wersja przeglądarki internetowej (Administrator zaleca używanie przeglądarki Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge/Internet Explorer, Opera lub Apple Safari),
  • (B) włączone skrypty JavaScript,
  • (C) uruchomione przyjmowanie cookies.
 7. Administrator nie pobiera opłat za korzystanie z Serwisu. Zawarcie umowy rezerwacyjnej dla jej skuteczności wymaga uiszczenia opłaty rezerwacyjnej na rzecz dewelopera zgodnie z treścią umowy rezerwacyjnej. Anulowanie rezerwacji powoduje zwrot opłaty rezerwacyjnej. Korzystanie z Serwisu może się wiązać z opłatami za dostęp do usługi internetu, przy czym wysokość tej opłaty oraz termin jej zapłaty wynika z umowy zawartej przez Użytkownika z dostawcą usługi zawieranej bez udziału Administratora.
 8. Z chwilą zawarcia Umowy rezerwacyjnej następuje utworzenie konta Użytkownika. Zawarcie Umowy rezerwacyjnej i utworzenie konta Użytkownika wymaga autoryzacji poprzez wpisanie i potwierdzenie kodu wysłanego przez Administratora za pomocą SMS na numer telefonu wskazany przez Użytkownika w toku procesu zawierania Umowy rezerwacyjnej.
 9. Sesja połączeniowa z Serwisem podczas której Użytkownik wpisuje dane personalne i kontaktowe, zawiera Umowę rezerwacyjną, oraz autoryzuje jej zawarcia i utworzenie Konta użytkownika trwa 30 minut. Po tym czasie sesja wygasa.
 10. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nie dostarczenie lub opóźnienie – z przyczyn leżących po stronie operatora sieci teleinformatycznej - dostarczenia wiadomości przesłanych przez/do Użytkownika w formie wiadomości SMS, e-mail. Administrator ani deweloper nie ponosi odpowiedzialności za nie przekazanie lub opóźnienie w przekazaniu opłaty rezerwacyjnej na rachunek bankowy dewelopera.
 11. Administrator zastrzega, iż w przypadku gdy w trakcie korzystania z Serwisu nastąpi utrata przez urządzenie używane przez Użytkownika sesji połączeniowej z Serwisem, korzystanie z Serwisu ustanie, a działania podjęte w celu zawarcia Umowy rezerwacyjnej zostaną utracone, co powoduje potrzebę powtórzenia działań w celu zawarcia Umowy rezerwacyjnej po wznowieniu połączania z Serwisem. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenie opisane w zdaniu poprzednim.
 12. Użytkownik korzystając z Serwisu nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treść, strukturę, formę, grafikę, ani jakikolwiek inny mechanizm działania Serwisu.
 13. Użytkownik odpowiedzialny jest za poprawność danych wprowadzanych do Serwisu.
 14. Użytkownik jest zobowiązany do zachowania w poufności hasła do konta Użytkownika w Serwisie. Użytkownik odpowiada za działania osób, które uzyskały dostęp do ww. hasła Użytkownika. Administrator nie ma dostępu do hasła Użytkownika w Serwisie. Administrator nie odpowiada za nieuprawnione użycie konta Użytkownika.
 15. Serwis umożliwia Użytkownikowi utworzenie nowego hasła po utracie pierwotnego hasła – w tym celu wymagane jest posiadanie przed Administratora potwierdzenia własności adresu e-mail Użytkownika. Potwierdzenie własności adresu e-mail następuje poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany na adres e-mail podany w formularzu rezerwacyjnym.
 16. Logowanie do konta Użytkownika następuje pod adresem: https://mistologia.pl/konto. Za pomocą konta Użytkownika w Serwisie Użytkownik ma dostęp do danych dokonanej rezerwacji, jej statusu, danych zarezerwowanego lokalu, wybranych dokumentów, oraz danych Użytkownika podanych w Serwisie. Za pomocą konta Użytkownika Użytkownik może składać oświadczenia dotyczące lokalu objętego Umową rezerwacyjną lub deweloperską, oraz anulować rezerwację. O przedmiocie oświadczeń możliwych do złożenia przez Użytkownika za pomocą konta Użytkownika Administrator będzie informował poprzez komunikaty zamieszczane na koncie Użytkownika.
 17. Zawiadomienia i oświadczenia Administratora lub dewelopera kierowane do Użytkownika lub kupującego a dotyczące inwestycji będą składane poprzez ich zamieszczenie na koncie Użytkownika w Serwisie. Administrator może informować o dokonaniu zawiadomienia lub złożeniu oświadczenia za pomocą wiadomości SMS lub przesyłanej pocztą elektroniczną. Użytkownik jest zobowiązany do regularnego śledzenia zawiadomień i oświadczeń zamieszczanych na jego koncie Użytkownika w Serwisie. Administrator ani deweloper nie odpowiadają za uchybienia obowiązkowi wskazanemu w zdaniu poprzednim.
 18. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z korzystania z Serwisu poprzez opuszczenie strony internetowej przez którą działa Serwis.

§6 Warunki zawierania i rozwiązywania Umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 1. Serwis umożliwia dokonanie rezerwacji dostępnego lokalu poprzez zawarcie Umowy rezerwacyjnej i dokonanie opłaty rezerwacyjnej zgodnie z Umową rezerwacyjną. „Umowa rezerwacyjna” oznacza umowę zawieraną pomiędzy Użytkownikiem a deweloperem za pośrednictwem Serwisu zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszym Regulaminie, w której deweloper zobowiązuje się po spełnieniu warunków w niej określonych powstrzymać się od zawierania z innymi osobami aniżeli Użytkownik lub osoba przez niego wskazana, umów rezerwacyjnych, umów deweloperskich oraz umów sprzedaży w zakresie rezerwowanego lokalu, jak również nie oferować do nabycia wyżej wymienionego lokalu.
 2. Zawarcie Umowy rezerwacyjnej za pomocą Serwisu jest możliwe w następujący sposób:
  • (A) użytkownik, po zapoznaniu się w Serwisie ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi realizowanych inwestycji i projektowanych lokali, dokonuje wyboru – kolejno – rodzaju lokalu, inwestycji, segmentu w inwestycji, kondygnacji, oraz projektowanego lokalu mieszkalnego;
  • (B) po wybraniu przez Użytkownika projektowanego lokalu mieszkalnego w inwestycji Użytkownik może wyrazić wolę uruchomienia usługi zawarcia Umowy rezerwacyjnej poprzez wybór opcji „Zarezerwuj” w karcie danego lokalu, który Użytkownik zamierza zarezerwować;
  • (C) użytkownik zostaje przekierowany na stronę formularza danych osobowych i treść Umowy rezerwacyjnej, gdzie:
   • uzupełnia dane kontaktowe i dane do umowy rezerwacyjnej: imię i nazwisko, telefon, e-mail, numer pesel, adres zamieszkania będący również adresem korespondencyjnym, kod pocztowy, miasto, itp.,/li>
   • uzupełnia hasło do konta Użytkownika w Serwisie jakie zostanie zawarte wraz z zawarciem Umowy rezerwacyjnej,
   • zapoznaje się z treścią Umowy rezerwacyjnej, Polityki prywatności i potwierdza zapoznanie się i zobowiązanie do przestrzegania Regulaminu,
   • potwierdza świadomość że dokonanie rezerwacji wymaga uiszczenia opłaty rezerwacyjnej,
   • wyraża zgodę na przetwarzania danych osobowych w celach określonych w formularzu Umowy rezerwacyjnej (zgoda niezbędna dla zawarcia i wykonania Umowy rezerwacyjnej),
   • wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych (zgoda niezbędna dla zawarcia i wykonania Umowy rezerwacyjnej),
   • oświadcza o woli zawarcia Umowy rezerwacyjnej poprzez wybranie przycisku „Potwierdź dane” poniżej określonych wyżej zgód.
  • (D) Użytkownik zostaje przekierowany do okna autoryzacji zawarcia Umowy rezerwacyjnej i utworzenia konta Użytkownika. Autoryzacja następuje poprzez wpisanie i potwierdzenie kodu wysłanego przez Administratora za pomocą SMS na numer telefonu wskazany przez Użytkownika w formularzu danych;
  • (E) Na koncie Użytkownika w Serwisie zostaje udostępniona zawarta Umowa rezerwacyjna w formacie PDF, którą Użytkownik może pobrać na własne urządzenie;
 3. Zawarcie Umowy rezerwacyjnej pomiędzy deweloperem a Użytkownikiem następuje z chwilą udostępniania Użytkownikowi w Serwisie treści Umowy rezerwacyjnej opatrzonej w dane Użytkownika, po wykonaniu przez Użytkownika czynności określonych w pkt. 2 powyżej. Oświadczenie Użytkownika o zawarciu Umowy rezerwacyjnej następuje poprzez wybranie przycisku „Potwierdź dane” zgodnie z pkt. 2 powyżej, oraz po dokonaniu autoryzacji określonej w pkt. 2 powyżej. Oświadczenie dewelopera o zawarciu Umowy rezerwacyjnej następuje za pośrednictwem Administratora poprzez udostępnienie Użytkownikowi w Serwisie treści Umowy rezerwacyjnej opatrzonej w dane Użytkownika, jeśli następuje to po wykonaniu przez Użytkownika czynności określonych w pkt. 2 powyżej.
 4. Rezerwacja jest dokonywana pod warunkiem zapłaty przez Użytkownika opłaty rezerwacyjnej wskazanej w Umowie rezerwacyjnej przelewem na rachunek dewelopera wskazany w Umowie rezerwacyjnej.
 5. Dniem zapłaty opłaty rezerwacyjnej jest dzień uznania rachunku dewelopera kwotą opłaty rezerwacyjnej w pełnej wysokości. Rezerwacja dokonana przez Użytkownika staje się skuteczna i wiążąca pod warunkiem wpływu opłaty rezerwacyjnej na rachunek dewelopera w terminie 3 dni po dniu zawarcia Umowy rezerwacyjnej. Od dnia zawarcia Umowy rezerwacyjnej do upływu 3 dni po dniu zawarcia Umowy rezerwacyjnej, lokal objęty jest tymczasową rezerwacją.
 6. Użytkownik zostanie powiadomiony przez Spółkę o wpływie opłaty rezerwacyjnej na rachunek dewelopera za pośrednictwem konta Użytkownika.
 7. W razie braku dokonania przez Użytkownika wpłaty opłaty rezerwacyjnej w terminie określonym w Umowie rezerwacyjnej, deweloper za pośrednictwem Administratora może anulować rezerwację według swojego uznania, o czym kupujący zostanie poinformowany za pomocą konta użytkownika o którym mowa w §6 poniżej. W przypadku anulowania rezerwacji umowa ulega rozwiązaniu bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń przez strony.
 8. W przypadku wygaśnięcia Umowy rezerwacyjnej, zapłacona opłata rezerwacyjna podlegać będzie zwrotowi na rzecz Użytkownika w całości, a w przypadku zawarcia przez Strony Umowy Deweloperskiej przeksięgowana zostanie na indywidualny rachunek powierniczy Kupującego i zaliczona zostanie na poczet ceny za lokal.
 9. Rezerwacja lokalu wywiera następujące skutki:
  • w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia niniejszej Umowy, ale jednocześnie nie później niż w ciągu 14 dni po wezwaniu Użytkownika przez dewelopera do zawarcia umowy deweloperskiej strony Umowy rezerwacyjnej zobowiązują się zawrzeć umowę deweloperską, pod warunkiem realizacji inwestycji przez dewelopera, uzyskania pozwoleń, oraz wykonania innych potrzebnych czynności przygotowawczych. Deweloper może wezwać do zawarcia umowy deweloperskiej po spełnieniu wymaganych prawem warunków dla zawarcia umowy deweloperskiej. Treść umowy deweloperskiej zostanie uzgodniona przez Strony, z zastrzeżeniem, iż umowa deweloperska będzie spełniać wymagania stawiane przez bank kredytujący inwestycję. W umowie deweloperskiej deweloper zobowiąże się do wybudowania lokalu, ustanowienia odrębnej własności lokalu i przeniesienia własności tego lokalu na kupującego za zapłatą ceny za lokal.
  • w okresie do dnia zawarcia umowy deweloperskiej, deweloper powstrzyma się od zawierania z innymi osobami aniżeli Użytkownik, umów rezerwacyjnych, umów deweloperskich oraz umów sprzedaży w zakresie wyżej opisanego lokalu.
  • deweloper zastrzega, iż: (a) inwestycja realizowana będzie między innymi z kredytu, w związku z czym nieruchomość jest lub zostanie obciążona na rzecz banku kredytującego inwestycję celem zabezpieczenia kredytu na czas realizacji inwestycji, z zastrzeżeniem że na skutek wpłaty całej ceny za lokal zgodnie z umową deweloperską bank kredytujący będzie zwalniał lokal spod obciążeń ustanowionych celem zabezpieczenia kredytu; (b) z uwagi na toczące się postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę inwestycji projekt budowlany może ulec zmianie m.in. w zakresie budowy rezerwowanego lokalu lub jego kształtu. W takim przypadku deweloper dołoży starań by na życzenie Użytkownika zaproponować nabycie innego lokalu możliwie najbardziej zbliżonego do rezerwowanego lokalu. W takim przypadku zobowiązanie do zawarcia umowy deweloperskiej dotyczącej lokalu nie obowiązuje; (c) w uzasadnionych przypadkach Spółka może zrezygnować z realizacji Inwestycji, o czym niezwłocznie zawiadomi Kupującego.
 10. Do czasu zawarcia umowy deweloperskiej Użytkownik jest uprawniony do rezygnacji z rezerwacji. Rezygnację z rezerwacji dokonuje się za pomocą konta Użytkownika, poprzez opcję zgłoszenia chęci anulowania rezerwacji na karcie zarezerwowane mieszkania. Na skutek rezygnacji z rezerwacji Umowa rezerwacyjna wygasa a deweloper niezwłocznie zwróci opłatę rezerwacyjną na rachunek z którego opłata została przesłana do dewelopera.
 11. Umowa rezerwacyjna wygasa po upływie 6 miesięcy liczonych od dnia jej zawarcia. Umowa wygasa również na skutek anulowania rezerwacji oraz na skutek oświadczenia o rozwiązaniu niniejszej Umowy złożonego drugiej Stronie w okresie wskazanym w zdaniu poprzednim. Oświadczenie dewelopera może zostać złożone poprzez zamieszczenie jego treści na koncie Użytkownika w Serwisie.
 12. Umowa rezerwacyjna nie podlega regulacji przepisów Ustawy dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), albowiem na podstawie art. 4 tej ustawy, nie stosuje się jej do umów dotyczących ustanawiania, nabywania i przenoszenia własności nieruchomości lub innych praw do nieruchomości.

§7 Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Użytkownik może kierować reklamacje w razie niezgodnego z Regulaminem działania Serwisu na adres poczty elektronicznej wskazany w §3 pkt. 3 powyżej w terminie 3 dni od dnia w którym dowiedział się o podstawie dla złożenia reklamacji, przy czym nie później niż w terminie 7 dni po wystąpieniu przyczyny dla złożenia reklamacji.
 2. W reklamacji Użytkownik zobowiązany jest do podania opisu niezgodnego z Regulaminem działania Serwisu.
 3. Administrator rozpatruje reklamacje w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony maksymalnie o kolejne 14 (czternaście) dni w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. Administrator poinformuje Użytkownika o przedłużeniu okresu rozpoznania reklamacji, wskazując okres, o jaki ulegnie przedłużeniu rozpatrywanie reklamacji oraz przyczynę przedłużenia. Informacja o przedłużeniu rozpoznania reklamacji i jego przyczynie zostanie udzielona Użytkownikowi przed upływem ww. siedmiodniowego okresu.
 4. W przypadku, gdy złożona reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie, Administrator, o ile uzna, że jest to konieczne dla prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, niezwłocznie wzywa reklamującego do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 (siedem) dni roboczych i zakres tego uzupełnienia z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
 5. Odpowiedź na reklamację Administrator kieruje na adres poczty elektronicznej z którego została przesłana reklamacja, chyba że Użytkownik wskazał inny adres poczty elektronicznej.

§8 Dane osobowe

 1. Podczas korzystania z Serwisu udostępnieniu Administratorowi i deweloperowi mogą ulegać dane dotyczące Użytkownika określone w VI.2.c Regulaminu. Do ochrony danych osobowych użytkowników Administrator stosuje przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.97.133.883 z p. zm.). Wspomniane dane osobowe są zbierane i przetwarzane w związku ze świadczeniem Użytkownikowi usług na podstawie umowy cywilnoprawnej o której mowa w pkt VI, w szczególności w celu realizacji tej umowy, oraz w innych celach wskazanych w Umowie rezerwacyjnej lub w formatce zgody na przetwarzanie danych. Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika po zakończeniu świadczenia usługi w celu: rozpatrywania reklamacji, kontaktu z Użytkownikiem lub reklamy swoich usług (w ramach zgody udzielonej przez Użytkownika).
 2. Użytkownikowi służy prawo kontroli swoich danych osobowych, w szczególności ich  poprawienia i wykreślenia.
 3. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Serwisu anonimowo, to jest bez podawania danych osobowych, z zastrzeżeniem że zawarcie Umowy rezerwacyjnej wymaga podania danych osobowych.
 4. Administrator może powierzyć zebrane dane swoim podwykonawcom, to jest podmiotom za pomocą których będzie wykonywał czynności opisane w Regulaminie.
 5. Administrator udostępnia na stronie internetowej Serwisu w polityce prywatności opis stosowanych przez Administratora środków technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, oraz listę podmiotów którym powierza przetwarzanie danych, ich zakres i zamierzony termin przekazania.

§9 Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega, że teksty, ich opracowania, znaki towarowe, logo i inne materiały udostępniane w Serwisie, oraz przyjęty układ i dobór kolorów w Serwisie, stanowią przedmiot ochrony praw autorskich i pokrewnych. Wszelkie próby ich kopiowania lub wykorzystywania w dowolnych celach bez wiedzy i zgody autora stanowią naruszenie prawa oraz zagrożone są sankcjami przewidzianymi w przepisach prawa.
 2. Administrator zastrzega, że teksty, ich opracowania i inne materiały udostępniane w Serwisie mogą być w wyniku błędu lub pomyłki nieaktualne lub niezgodne ze stanem rzeczywistym.
 3. Administrator może powierzyć swoim podwykonawcom czynności z zakresu udostępnienia Serwisu i obsługi Serwisu.
 4. W przypadku uzyskania uprzedniej zgody Użytkownika, Administrator jest uprawniony do przesyłania do Użytkownika zwrotnych wiadomości SMS lub e-mail zawierających informacje handlowe dotyczące treści objętych Serwisem.
 5. Administrator jest uprawniony do spowodowania przerw lub zakłóceń w dostępności i korzystaniu z Serwisu, jeżeli jest to spowodowane przyczynami technicznymi (takimi jak: naprawa, rozbudowa, modyfikacji lub konserwacji sprzętu albo oprogramowania) lub przyczynami niezawinionymi przez Administratora (takimi jak: siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich). Przerwy lub zakłócenia w dostępności i korzystaniu z Serwisu mogą być niezapowiedziane.
 6. Administrator ani deweloper nie udziela żadnych zapewnień, że Serwis jest pozbawiony błędów. Administrator ani deweloper nie udziela żadnych gwarancji.
 7. W zakresie dozwolonym przez przepisy prawa Administrator ani deweloper nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone działaniem Serwisu, ani nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści poniesionych przez Użytkownika lub osoby trzecie w związku korzystaniem z Serwisu.
 8. W zakresie dozwolonym przez przepisy prawa Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia sprzętu na skutek korzystania z Serwisu, ani za utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, oprogramowania lub też okolicznościami niezależnymi od Administratora.
 9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi lub innych świadczeń, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło z winy nieumyślnej, a także na skutek działań lub zaniechań operatorów telekomunikacyjnych, dostawców usług telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych, energii elektrycznej lub oprogramowania, do granic obowiązujących przepisów prawa.
 10. Administrator zastrzega sobie prawo do rezygnacji z prowadzenia Serwisu (zamknięcia Serwisu) lub rezygnacji z udostępniania poszczególnych części Serwisu od chwili złożenia oświadczenia o rezygnacji z prowadzenia Serwisu na stronie internetowej przez którą działa Serwis. W przypadku rezygnacji przez Administratora z prowadzenia Serwisu, korzystanie z Serwisu zostanie zablokowane.
 11. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 12. Administrator może odmówić Użytkownikowi świadczenia usług w Serwisie lub dostępu do Serwisu, jeśli jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa lub innymi uzasadnionymi powodami, blokując w szczególności dany adres IP.
 13. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na niniejszej stronie internetowej.
 14. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po opublikowaniu tych zmian na stronie internetowej Serwisu (w szczególności poprzez opublikowanie treści Regulaminu zawierającego zmiany), o ile nie zastrzeżono inaczej oraz w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy prawa.