Relacje inwestorskie

Komunikaty

W tym miejscu publikujemy ważne i wymagane przez prawo komunikaty. Znajdziesz tu także wszystkie inne informacje, które mogą być dla Ciebie przydatne, jeśli jesteś naszym akcjonariuszem.

30 września 2020

Zarząd spółki pod firmą MIASTOLOGIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej „Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji należy składać w biurze Spółki w Krakowie, ul. Lwowska 24, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w godzinach 9.00-17.00. Niniejsze wezwanie jest pierwszym wezwaniem.